ปี 2557 ภาคเหนือมีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 212 โครงการ มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท

  
    
ผู้อำนวยการ BOI ภาคที่ 1 ระบุ ปี 2557 ภาคเหนือมีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 212 โครงการ มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 212 โครงการ มูลค่าขอรับการส่งเสริมกว่า 66,902 ล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 41,536 คน เพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 34 มูลค่าคำขอส่งเสริมเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เป็นสัญชาติญี่ปุ่น รองลงมาเป็นกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการขยายโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยลงทุนในภาคเหนือตอนบนกว่า 37,000 ล้านบาทและภาคเหนือตอนล่างกว่า 29,000 ล้านบาท
สำหรับอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 3 อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร 118 โครงการ มูลค่ากว่า 30,900 ล้านบาท รองลงมาคือุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 32 โครงการ กว่า 4,700 ล้านบาท และกิจการบริการและสาธารณูปโภค 25 โครงการมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทตามลำดับ โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในปี 2557 ร้อยละ 72 เป็นโครงการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นนักลงทุนไทยถึงร้อยละ 74 ส่วนใหญ่ลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
 
22 มกราคม 2558 , 15:27 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่