สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ดาราศาสตร์) แด่พระองค์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้เกี่ยวข้องด้านดาราศาสตร์ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ดาราศาสตร์) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่วงวิชาการและเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
สมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ใจความว่า กิจการงานทั้งหลายโดยเฉพาะงานใหญ่ จะประสบความสำเร็จต้องอาศัยคนหลายคน หลายฝ่ายมาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แต่เมื่อคนมาทำงานร่วมกัน ก็จะมีความคิดเห็นต่างกัน อันอาจเป็นเป็นอุปสรรคในการทำงาน บัณฑิตควรพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของความคิดเห็นที่ต่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุผลสำเร็จและมีความเจริญ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 6,829 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก 113 คน ปริญญาโท 1,641 คน ปริญญาตรี 5,015 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 560 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 661 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง จำนวน 146 คน เหรียญเงิน จำนวน 414 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 4 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตร ในครั้งนี้ด้วย
 
22 มกราคม 2558 , 16:21 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่