รายงานพิเศษ 32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
     เสียงของเด็กหญิงสาวิตรี มณีวรรณ และเด็กชายวันพรรษา อึ้งตระกูล นักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก โรงเรียนที่อยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปนำมาปรับใช้ในโรงเรียน ภายในงาน “32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานและผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 รวมระยะเวลา 32 ปี ได้ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่รวบรวมสรรพวิชาการต่างๆ โดยการศึกษา ทดลอง และสาธิต อันเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร จนเป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จในเรื่อง “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ซึ่งปัจจุบันมีสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและโดดเด่นจากตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการเลี้ยงกบ สำหรับงานที่จัดขึ้นในโอกาส 32 ปี ของการก่อตั้ง ได้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการรวบรวมภาพการทรงงานและประมวลพระราชดำริ การแสดงนิทรรศการผลสำเร็จการพัฒนา ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม การประกวดและแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การประกวดภาพถ่าย มุมสวย...ห้วยฮ่องไคร้ การประกวดการแข่งขันตำส้มตำลีลา การประกวดการแข่งขันวาดภาพ 32 ปี ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ การจำหน่วยผลผลิตทางการเกษตรสินค้าวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการนำไม้ดอกเมืองหนาวอย่างทิวลิปและแกลิออร์รัสจากโครงการไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดแสดงให้กับผู้เข้าชมงาน เพื่อตอกย้ำว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นระยะเวลา 32 ปีจนถึงปัจจุบัน จากผืนดินที่เคยแห้งแล้งได้กลับมาเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำ ที่สามารถปลูกไม้ดอก ไม้ผล ทำประมงและปศุสัตว์ได้ สมกับพระราชประสงค์ของพระองค์ ที่ปรารถนาให้สถานที่นี้เป็นแหล่งให้ความรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
 
23 มกราคม 2558 , 17:54 น. , อ่าน 1320  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่