สวนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก นำ 9 ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาประเทศในพื้นที่ต่าง ๆ มาจัดแสดง

  
     สวนภูมิพลมหาราช เฉลิมราชย์ 60 ปี ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จัดสวนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง จัดแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรผสมผสานแนวคิดและทฤษฎี 9 ทฤษฎี ในการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งกษัตริย์นักการเกษตรของไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ เช่น การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการทลายของหน้าดิน น้ำดีไล่น้ำเสีย การทำเกษตรแบบยั่งยืน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักการแบ่งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำฝายชะลอความชุ่มชื้น การทำนาขั้นบันได เป็นต้น นางสาวศิริรัตน์ สมอ่อน ผู้ประสานงานภายในสวนฯ กล่าวว่านับตั้งแต่เปิดงานมีประชาชนให้ความสนใจเยี่ยมชมสวนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรที่เห็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง สวนภูมิพลมหาราช เฉลิมราชย์ 60 ปี ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดดเด่นด้วย สัญลักษณ์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่นำเรือจำลองมาจัดแสดงวีดีทัศน์เล่าเรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 
8 ธันวาคม 2549 , 19:30 น. , อ่าน 1129  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่