ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558 ได้ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับภาพลักษณ์การปล่อยโคมลอย(โคมไฟ)ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้มาเยือน ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาอัคคีภัยและปัญหาการรบกวนหรือขัดขวางการบินของเครื่องบินโดยสาร จากข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 พบว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 มีโคมลอยตกในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่มากถึง 200 ใบ และยังพบว่ามีเที่ยวบินของสายการบินหนึ่งขณะลงจอดได้มีโคมลอยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย(โคมไฟ) คือ ห้ามผู้ใดปล่อยโคมควันและโคมลอย(โคมไฟ) ในพื้นที่แนวเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ของศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย เว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณีลอยกระทง และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือให้ปล่อยในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และโคมลอย (โคมไฟ) ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป หรือหากพื้นที่ดังกล่าวต้องการปล่อยโคมต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ห้ามจำหน่ายโคมควันและโคมลอย(โคมไฟ)ในพื้นที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ การจัดทำ การจำหน่าย การปล่อยโคมลอย(โคมไฟ) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย(โคมไฟ)(มผช.808/2552) ที่มีความปลอดภัยต่อสาธารณะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร น้ำหนักเชื้อเพลิง ไม่เกิน 55 กรัม และระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่เกิน 8 นาที โดยผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงถึงชื่อผู้ผลิต และสถานที่การผลิตอย่างชัดเจน เพื่อทราบถึงแหล่งที่มา หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศจังหวัดฉบับนี้ จะมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และ/หรือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 
26 มกราคม 2558 , 15:35 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่