เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ

  
    
เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เป็นเวทีให้วัยรุ่นได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวให้บริการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการวัยรุ่นที่ต้องการพึ่งพาทางกายและจิตใจ ภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ" ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มให้เกิดความสนุกสนานพร้อมการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ โดยเริ่มดำเนินการแล้วทุกวันระหว่าง 12.00-20.00 น. ที่โซน C ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการทำงานแก้ปัญหายาเสพ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ในการป้องกันคนรุ่นใหม่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงหน้าที่ เป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด สถานที่ดังกล่าวจะเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกทางความสามารถอย่างสร้างสรรค์
ขณะที่ ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อ มีความต้องการการแสดงออก ต้องการเป็นที่ยอมรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ที่ต้องการปรึกษากับคนวัยใกล้เคียงกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ให้คำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม เพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ไขปัญหาและพัฒนา EQ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ จัดกิจกรรมบนเวทีทุกเดือนและให้วัยรุ่นเป็นผู้เลือกกิจกรรมเอง มีบริการปรึกษาปัญหาทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ฝึกสอน ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง เต้น รำและอื่นๆ ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม เพียงสมัครเป็นสมาชิกทู บี นัมเบอร์ วัน ได้ที่สถานศึกษาทุกแห่ง และที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น อุทยานการค้าการสวนแก้ว
 
26 มกราคม 2558 , 17:07 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่