การประชุมคณะทำงาน แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าประชุมคณะทำงาน แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและพัฒนาคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ณ แขวงเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่า โดยกล่าวว่า การดูแลคลองแม่ข่า เป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง โดยต้องยึดหลักแผนปฏิบัติการในการดูแลลำน้ำในคลองแม่ข่า ให้น้ำสามารถไหลสะดวกขึ้น ไม่มีเศษขยะมูลฝอยในคลองและไม่มีเศษวัชพืชขึ้นปกคลุม โดยการดูแลคลองแม่ข่า นอกจากจะต้องยึดแผนหลักปฏิบัติแล้ว ชาวบ้านจะต้องมีจิตอาสาในการช่วยกันดูแลสอดส่อง เพื่อให้น้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าเจือจางลงและมีคุณภาพดีขึ้น
การดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง มีการนำน้ำดีไล่น้ำเสีย ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ง และมีการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการ อาคารบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบชุมชนแม่ข่า มีการร่วมดูแลรักษาคลองแม่ข่าร่วมกัน เพราะคลองแม่ข่าเป็น 1 ในชัยมงคลในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีคลองที่มีมาแต่อดีต
 
6 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:12 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่