การประชุมติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย

  
     การประชุมติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย(โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย(โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการประสานงานขอความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาระในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย(โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้ามผู้ใดปล่อยโคมควันและโคมลอย(โคมไฟ) ในพื้นที่แนวเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ของศูนย์ควบคุมการบิน ในบางตำบลของเขตอำเภอเมือง หางดง สารภี แม่ริม และสันทราย ซึ่งปกติพื้นที่การปล่อยโคมลอยต้องห่างจากรัศมีการบิน 18.5 กิโลเมตรขึ้นไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การปล่อยโคมในช่วงนอกเทศกาลยี่เป็ง กลายเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากในระยะหลังนี้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการแจ้ง และบอกกล่าวกับนักท่องเที่ยวถึงกรณีการปล่อยโคมลอย โคมควัน ที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แต่รวมถึงจังหวัดเชียงรายตามด่านแม่สาย เชียงของ ด้วย เพราะนักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวผ่านเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ทั้งนี้ ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ยังระบุด้วยว่า โคมที่ได้มาตรฐาน ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร น้ำหนักเชื้อเพลิง ไม่เกิน 55 กรัม และระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่เกิน 8 นาที ผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงถึงชื่อผู้ผลิตและสถานทีการผลิตอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบแหล่งที่มา และผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และหากเกิดความเสียหายต่อสาธารณะไม่ว่าทางใด ทั้งผู้ปล่อย ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย จะต้องรับโทษร่วมกันทั้งทางแพ่งและทางอาญา
 
6 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:28 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่