กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการ 3 ระดับสู่การปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศ

  
     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการ 3 ระดับสู่การปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศ คือ พัฒนาท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการเพื่อการเชื่อมโยงเป็นคลัสเตอร์ จัดรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและรับฟังมุมมองจากผู้สันทัดกรณีระดับโลก
นายอักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังดำเนินการ 3 ระดับ เพื่อการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของประเทศ คือ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ ซึ่งประเทศไทยมี 8 คลัสเตอร์ แต่ปีนี้จะเน้นหนักเจาะจงใน 5 คลัสเตอร์ คือ กลุ่มล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางวัฒนธรรมขอม กลุ่มภาคตะวันออก หรือ- อีสโคส กลุ่มภาคใต้ตอนบน หรือรอยัลพาราไดซ์ และกลุ่มภาคใต้-อันดามันคลัสเตอร์ มีการทำแผนที่ ตั้งคณะกรรมการ ประชุมเวอร์คชอป ระดมความคิดแล้ว เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงความคิด นำไปขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดคลัสเตอร์ท่องเที่ยวภายในห้าปี คณะกรรมการท่องเที่ยวจะดูแลควบคุมให้เกิดเป็นรูปธรรม ระดับที่สองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ มองกรอบใหญ่ รวบรมข้อคิดเห็นแนวทางข้อเสนอแนะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการพัฒนาปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสุดท้าย มองภาพใหญ่ระดับโลก การท่องเที่ยวไทยจะปฎิรูปได้ต้องมองระดับโลก เวทีใหญ่การท่องเที่ยวระดับโลกจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม โดยผู้สันทัดกรณีระดับโลกนายทารีฟ ราฟาน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติจะมาเป็นองค์ปาฐก เพื่อให้ทราบประเทศไทยในสายตาชาวโลก ในการประชุม Mission 2020 : Positioning Tourism Thailand จะเชิญประธาน PATA และ CEO องค์กรใหญ่ระดับโลกมาเป็นองค์ปาฐก ทั้ง 3 ฐานข้อมูลจะรวมกันในเดือนมีนาคม และจะวางระบบ พลิกฟื้น สู่การปฏิรูปท่องเที่ยวไทยอย่างครบวงจร
ในการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปีที่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการปฏิรูประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างยั่งยืน ล่าสุดได้จัดรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในภาคเหนือที่โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
 
9 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:08 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่