รายงานพิเศษ กยศ.มิติใหม่ กู้ให้ยาก...จ่ายให้ง่าย

  
     รายงานพิเศษ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดเสวนา กยศ.มิติใหม่ กู้ให้ยาก...จ่ายให้ง่าย
ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดเวทีเสวนา กยศ. พบสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558 โดยมี ดร.ทิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ กยศ. มิติใหม่ กู้ให้ยาก...จ่ายให้ง่าย
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า ในปี 2558 กยศ. มีเกณฑ์คัดกรองผู้กู้รายใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกิน 2.00 ขึ้นไป ส่วนผู้ขอกู้ระดับปริญญาตรีต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกิน 2.00 ขึ้นไปเช่นกันและต้องมีหลักฐานว่าเคยร่วมกิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วยถึงจะมีคุณสมบัติกู้ได้ ยกเว้นการศึกษาในสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่จะไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยในการกู้ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อไปหากจะกู้ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีหลักฐานว่าเคยร่วมกิจกรรมจิตอาสา ส่วนสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ กยศ. ต้องเปิดมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านการประเมินจาก สมศ. สถานศึกษาต้องจัดให้มีโครงการจิตอาสาด้วย และในระดับปริญญาตรี สถานศึกษานั้นต้องผ่านการประเมินของ สกอ. ด้วย ทั้งหมดคือหลัก “กู้ให้ยาก” ส่วนหลัก “จ่ายให้ง่าย” ขณะนี้ กยส. เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งนอกเหนือจากช่องทางเดิม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มียอดผู้กู้ค้างชำระมากที่สุดใน 8 จังหวัดภาคเหนือ รองลงมา คือ ลำปางและเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีผู้กู้ค้างชำระเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องมีการกระตุ้นให้ผู้กู้ค้างชำระมีจิตสำนึกว่า เงินที่ กยศ.ให้กู้เรียนนั้นเป็นเงินภาษีประชาชน เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้กู้ที่เรียนจบจะมีระยะปลอดหนี้ 2 ปี จากนั้น จะต้องผ่อนชำระภายใน 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และจะมีเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี หากไม่มีการชำระเกิน 1 ปี นอกจากนั้นแล้ว ผู้ไม่ชำระจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีการฟ้องร้อง ยึดทรัพย์ และมีระบบติดตามทวงหนี้ตามที่กฎหมายรับรอง ทั้งนี้ การชำระหนี้ตรงตามกำหนดจะส่งผลดีต่อตัวผู้กู้ในอนาคต และจะส่งผลดีต่อรุ่นน้องที่ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ
ด้านผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กล่าวว่า เครดิตบูโรเป็นเสมือนที่เก็บสมุดพกของคนที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินนั้นเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ถือเป็นถังข้อมูลที่เก็บข้อมูลของคนที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน การกู้เงินส่งผลให้เป็นภาระหนี้ผูกพัน หากผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ตรงตามเวลา ก็จะส่งผลดี กรณีในอนาคตหากต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เช่น การขอกู้ไปลงทุน การขอกู้ไปสร้างอนาคตในด้านต่างๆ จะส่งผลดีเพราะเป็นหลักฐานว่าน่าเชื่อถือและเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน
ด้านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ในฐานะองค์กรดูแลสื่อของรัฐใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ กยศ. และจะให้สื่อในสังกัด รวมไปถึง เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) คอยประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ กยศ. ให้ทั่วถึง เพื่อคอยกระตุ้นผู้ค้างชำระและคอยให้ข้อมูลผู้ที่ต้องการกู้ใหม่ ว่าเงินที่ผู้กู้ได้รับ คือ เงินงบประมาณของแผ่นดิน ผู้กู้ต้องมีวินัยในการชำระคืนเพื่อประโยชน์ของตัวผู้กู้เองในอนาคต
 
9 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:05 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่