วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานพิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา

  
     วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานพิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 นี้
พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยเจริญพรว่า ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และพุทธบริษัท ศรัทธาประชาชน จะจัดงานพิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา งานดังกล่าวเริ่มในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น.มีพิธีอัญเชิญคัมภีร์อรรถกถา ฉบับอักษรธรรมล้านนาขึ้นขบวนช้าง 9 เชือกแห่จากปากทางน้ำตกแม่กลาง เข้าสู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์ โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 มีพระสงฆ์จากประเทศไทยและในประเทศอาเซียน ประมาณพันรูปร่วมพิธี นับเป็นพิธีสมโภชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรับปีพุทธศักราช 2558 ทั้งนี้เนื่องจากพุทธบริษัทในต่างประเทศได้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาของตนเอง ภาคเหนือซึ่งมีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน จึงได้ตั้งปณิธานแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีมาเป็นอักษรธรรมล้านนาใช้เวลากว่า 40 ปีแล้วเสร็จเมื่อปี 2532 ต่อมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสร้างพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลเป็นอักษรธรรมล้านนาขึ้นอีกชุดหนึ่ง ถวายให้วัด สำนักเรียนคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในภาคเหนือ และพิพิธภัณฑสถาน และถวายให้วัดในประเทศพม่า ลาวและจีน
ในพระพุทธศาสนามีคัมภีร์ที่สำคัญคือพระไตรปิฎก ที่พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักในการศึกษาและแนวปฏิบัติ คัมภีร์อรรถกถาสำคัญรองลงมา เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความอันเป็นเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎก มีมาแต่โบราณ มีทั้งอรรถกถาพระวินัย อรรถกถาพระสูตร และอรรถกถาพระอภิธรรม ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
 
10 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:25 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่