สมาคมนักวิจัย จัดอบรมการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือ

  
     สมาคมนักวิจัย จัดอบรมการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ภาคเหนือ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
สมาคมนักวิจัย จัดอบรม การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา โบทานิค รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย พลตรี ดร. อนุชาติ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันศึกษายุทธศาสตรฺ์ความมั่นคงแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคนร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและวิทยาการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำมาปรับใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งมีทักษะในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การอย่างมีคุณภาพอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การอย่างแท้จริง ตั้งเป้าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามกระบวนการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจัดทำตัวชี้วัดขององค์กรตามภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดไว้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยตรง ยุทธศาสตร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการดำเนินงานขององค์กร ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และเป็นบุคคลที่จะทำให้นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสามารถดำเนินไปได้ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล การอบรมดังกล่าวจัดเป็นครั้งแรก ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชนหลายพื้นที่ โดยคาดหวังให้การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรในภาคส่วนต่างๆ และการจัดทำนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคภาคเหนือจะได้สอดรับและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศได้อย่างแท้จริงและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องกับพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศและชุมชนเขตภาคเหนือ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศ รองรังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
10 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:44 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่