กิจกรรมสวนดอกปลอดบุหรี่ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกชีวีปลอดภัย

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวนดอกปลอดบุหรี่ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกชีวีปลอดภัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดผลงานทางด้านการพัฒนากระบวนการสวนดอกปลอดบุหรี่เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ต้นแบบอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า บุหรี่เป็นสารเสพติดอันตรายติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ร้ายแรงที่สุด และการเสพติดบุหรี่ถือเป็นวิกฤติการณ์ของปัญหาสาธารณสุข ในการพัฒนาการบริการเลิกบุหรี่สำหรับผู้สูบให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดต้นแบบด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงได้พัฒนาโครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบที่มีระบบส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการในโรงพยาบาล โดยบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบอย่างยั่งยืนส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการพัฒนาระบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิชาชีพสุขภาพในโรงพยาบาล
 
11 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:49 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่