เวทีรับฟังความคิดเห็นและคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  
     สภาพัฒนาการเมือง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรวบรวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนไปสู่แนวทางปฏิบัติต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า สภาพัฒนาการเมืองนั้นก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเมืองของประชาชน เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะต้องรับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะเพื่อให้ทราบถึงความต้องการอันแท้จริงของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้แสดงความเห็นและสะท้อนถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และร่วมกันแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกรอบของแผนพัฒนาการเมือง และสภาพัฒนาการเมืองจะได้พัฒนาการดำเนินงานตามแนวทางความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชน
ทั้งนี้ เวทีดังกล่าว มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและการประชุมประเด็นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือและมีการสรุปผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วย
 
12 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:26 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่