MOU ระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.

  
    
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามวงจรชีวิตสัตว์
ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระดับสูง ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต่าง ๆ สนับสนุนความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ในเครือข่ายกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ โดยจะมีการนำเทคโนโลยีไปใช้โดยจะใช้แท็คติดโปรแกรม RFID ซึ่งเป็น GPS ชนิดหนึ่ง ไปกับตัวสัตว์ เพื่อติดตามวิถีชีวิตของสัตว์ ทั้งพฤติกรรม การกินอาหาร การสืบพันธุ์ และความเป็นอยู่ นับเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่สามารถติดตั้งผ่านมือถือ เพื่อนำไปใช้ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถานรอบคูเมืองเชียงใหม่ เมื่อนำมือถือส่องไปที่โบราณสถานนั้นจะเห็นรูปทรงโบราณสถานที่สมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อครั้งที่ยังไม่เป็นซากปรักหักพัง เช่น เจดีย์หลวง ของวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร เป็นต้น โดยการพัฒนาดังกล่าว ได้ศึกษาร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่แท้จริงของปูชนียสถานนั้น ๆ
 
12 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:30 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่