เตือนผู้ประกอบการจำหน่ายและประชาชนในการเลือกซื้อ อาหาร ยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน ผู้จำหน่าย อย่านำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีการแสดงฉลาก หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายมาจำหน่าย เพื่อป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคจะได้รับ แนะผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อควรตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวัง ตรวจสอบและดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์ โดยรอบปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 สามารถดำเนินคดีผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย ที่กระทำผิด และจะนำผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางผิดกฎหมายมาเผาทำลายอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ประชาชนเห็นการทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐในการดำเนินมาตรการเข้มงวดต่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย ซึ่งมีโทษ คือ อาหารที่ไม่มีเลขสารบบ(อย.)และหรือไม่มีฉลากภาษาไทย โทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท /ผูใดผลิต นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ /ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือมีฉลากภาษาไทยที่แสดงไม่ครบถ้วนถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ /ขายยาที่ไม่มีทะเบียนตำรับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยาแผนโบราณที่ผู้ผลิตแสดงฉลากไม่ครบถ้วนถูกต้อง โทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเตือนผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ต้องเลือกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอางที่ถูกต้อง โดยอาหารต้องมีเลขสารบบอาหารหรือ อย. ยาต้องมีทะเบียนตำรับยา เครื่องสำอางต้องมีเลขที่ใบรับแจ้งและทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทยครบถ้วน ชัดเจน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย
สำหรับมาตรการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะนำทีมออกสุ่มตรวจที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยเน้นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบเลขสารบบ(อย.)ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จาก เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และหากพบเบาะแสหรือได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนหรือแจ้งได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 1048 หรือ 0 5389 4742
 
12 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:48 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่