สภาพัฒนาการเมือง ประชุมสภาสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

  
    สภาพัฒนาการเมือง ประชุมสภาสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อนำข้อมูลสรุปสู่การแก้ปัญหาระดับพื้นที่ต่อไป
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง จัดประชุมสภาสัญจรและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่องสภาพัฒนาการเมืองกับข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมืองเป็นประธานการประชุม หลังจากได้ออกดูงาน 4 พื้นที่ ในภาคเหนือประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว ณ วัดแม่สรวยหลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การให้การศึกษาทางการเมืองจังหวัดจัดการตนเอง ณ จังหวัดเชียงใหม่และการจัดการวิถีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ละพื้นที่ล้วนเป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำไปขยายผลยังพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี นายพิชัย นวลนภาศรี สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองกล่าวว่าการประชุมสภาสัญจรครั้งนี้พูดถึงเรื่องหลักคือการรวบรวมข้อเสนอผลการศึกษาวิจัย 17 จังหวัด ผลการศึกษาดูงาน 4 พื้นที่ และกรณีเครือข่ายที่มาเสนอข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมสภา เรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่ ก็นำเสนอให้หน่วยงานระดับจังหวัดเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ปัญหา เรื่องใดที่เกินกำลังจังหวัด ก็จะนำเสนอเชิงนโยบายกับคณะรัฐมนตรี ส่วนเรื่องระยะยาวที่จะเป็นแผนปฏิรูปประเทศ ก็จะนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ และเรื่องเร่งด่วนเช่น สิทธิการจัดการตนเองก็จะนำเสนอเพื่อบรรจุในรัฐธรรมนูญเป็นต้น
สำหรับการศึกษาดูงาน 4 พื้นที่มีกรณีศึกษาได้แก่ อำเภอแม่ทา พบว่า ประชาชนสามารถรวมตัวกันสร้างเครือข่ายกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ดิน น้ำ ยั่งยืน ขณะที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชาชนในพื้นที่สามารถรวมตัวป้องกันภัย จากการเกิดแผ่นดินไหว บรรเทาผลร้าย ลดความเสียหาย ส่วนเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเชียงใหม่ มีเครือข่ายนักวิชาการภาคส่วนต่างๆ เคลื่อนไหวเรื่องนี้มานาน มีการยกร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร เป็นกฎหมายเสนอสภาปฏิรูปแล้ว ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทุนเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสุขอันดับหนึ่งของประเทศทั้ง ๆที่งบประมาณพัฒนาน้อย ประเพณี วิถีชีวิตก่อให้เกิดรายได้ ให้การท่องเที่ยว เป็นสินค้า ต้านวัฒนธรรมแปลกปลอมเป็นอย่างดี
 
13 กุมภาพันธ์ 2558 , 13:39 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่