กิจกรรม ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่เผาป่า แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ได้เผชิญกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ได้ตรวจพบจุดความร้อนจำนวนมากและมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรกรรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่เสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั้งหมอกควันที่ลอยอยู่ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้หมอกควันปกคลุมนานขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ตลอดจนบดบังทัศนวิสัย ส่งผลต่อการคมนาคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่นายปวเรศ วิทยาฬาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่)สุเทพ กล่าวว่า กรมป่าไม้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยจัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมชุดวงดนตรีมวลชนสัมพันธ์ไฟป่าเคาะประตูหมู่บ้านไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัวถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน ร่วมมือกันเฝ้าระวัง งดการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ลดความรุนแรง และแก้ไขปัญหาไฟป่าวิกฤติมลพิษหมอกควันในภาคเหนือ ให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืนต่อไป โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อบริการให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า และหมอกควันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการเชื้อเพลิงโดยนำมาทำเป็นปุ๋ย ตลอดจนการดับไฟ และการทำแนวกันไฟป่าโดยใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ************ ขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณ @โก๋ แม่แจ่ม
 
16 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:34 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่