ประกาศห้ามมิให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายออกอากาศ

  
    
กสทช. ประกาศห้ามมิให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามกฎหมายออกอากาศ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถานีวิทยุกระจายเสียงบางแห่ง ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจาก กสทช. หรือมีการออกอากาศโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการจาก กสทช. มีความผิดตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละไม่เกินห้าหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน และมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ มีความผิดตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี ให้สถานีวิทยุดังกล่าวยุติการออกอากาศโดยทันที พร้อมดำเนินการรื้อถอนและทำลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนสถานีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้ยุติการออกอากาศโดยทันที และดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เรียบร้อยก่อน จึงสามารถออกอากาศได้ ในกรณีที่ กสทช. ตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่าฝืนออกอากาศ จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางปกครองโดยเคร่งครัด หากมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือทำลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ หรือจากการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง
 
16 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:04 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่