การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดโลกร้อน

  
     องค์กรภาคีด้านพลังงาน จัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดโลกร้อน เพื่อลดโลกร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดโลกร้อน กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมารณ 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมมีการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน้อยมาก ส่วนใหญ่การประหยัดพลังงานไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากทางโรงงานมองว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ ไม่คำนึงถึงจุดประสงค์ที่แท้จริง คือ การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ำสุด ขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน โดยการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดโลกร้อน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบ การให้ความรู้แลเทคนิคการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานของตนเอง จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดโลกร้อน กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปรากฏผลเป็นรูปธรรม
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ โรงงานอุตสาหรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรในโรงงาน ประมาณ 100 คน
 
16 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:35 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่