กิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ”

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“เติมรักให้อากาศ”รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2558 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “เติมรักให้อากาศ” ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในห้วงฤดูแล้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควัน มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการประกาศ 60 วัน แห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2558 เพราะอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพของทุกชีวิต อากาศที่ดีจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชน การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค และต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบป้ายรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันให้กับตัวแทนชุมชน การปล่อยขบวนรถจักรยาน การปล่อยขบวนรถน้ำ พร้อมทั้งขบวนทีมสายตรวจ และทีมดับเพลิงเฉพาะกิจ กิจกรรมรณรงค์ตรวจรถควันดำ ประจำปี 2558 และนิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ เป็นการดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมือง ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถควันดำ และรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
 
17 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:17 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่