สำนักชลประทานที่ 1 รายงานสถานการณ์น้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2558

  
     สำนักชลประทานที่ 1 เผยสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ ภาวะน้ำแล้งยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง สำนักชลประทานที่ 1 ได้เร่งหาแนวทางแก้ไข
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เกิดภาวะความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ลดลงเรื่อยๆ สำนักชลประทานที่ 1 จึงมีแผนบริหารจัดการ โดยการให้ความสำคัญในการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ก่อนเป็นลำดับแรก โดยวางแผนสนับสนุนน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำเพื่อรักษานิเวศในลำน้ำปิง และการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรมตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแล้ว จำนวน 9 เครื่อง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 คัน ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ในระดับหนึ่ง และสนับสนุนน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือภัยแล้งของประชาชนแล้ว จำนวน 964,000 ลิตร ส่วนการวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี 2558 มีการวางแผนการเพาะปลูก จำนวน 228,145 ไร่ น้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 35 และในขณะนี้มีการเพาะปลูกไปแล้ว 220,536 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.66
สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำกักเก็บขณะนี้ 165.95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62.62 ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณกักเก็บน้ำ 46.968 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของความจุอ่าง ทั้ง 2 อ่าง มีปริมาณกักเก็บน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
 
18 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:33 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่