พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 37

  
    พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,640 ราย แยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 118 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,522 ราย โดยแบ่งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1,975 ราย และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1,665 ราย ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 11 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 6 ราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศ มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2477 จาก “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ” ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 จวบจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนมาก ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ซึ่งอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของบัณฑิตแม่โจ้ คือ “เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” และจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการนั้นมีความพึงพอใจบัณฑิตของแม่โจ้มากด้วยคุณสมบัติและบุคลิกที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี มีความรับผิดชอบสูง เป็นนักปฏิบัติชั้นยอดที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองและพัฒนางานอยู่เสมอ ประทับใจบัณฑิตแม่โจ้ที่มีคุณธรรม “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตาซื่อสัตย์ กตัญญู” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน มีการจัดการเรียนการสอน 11 คณะ 3 วิทยาลัย และ 2 วิทยาเขต (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
 
19 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:32 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่