พระราชทานพระราโชวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ดูแลวิกฤติการความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก

  
    
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ดูแลวิกฤติการความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ โดยวันนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 1665 ราย รวม ทั้งสองวันมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3,522 ราย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระราโชวาทใจความว่า “ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญแก่วิกฤติการความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ปัจจุบันนานาประเทศกำลังเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤติการณ์ดังกล่าว แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและอาหารได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ก็ควรเตรียมพร้อมเพื่อตั้งรับปัญหานี้เช่นเดียวกัน ในการนี้จำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องศึกษาสาเหตุและสภาพปัญหาเพื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อแสวงหาวิธีการป้องกันแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสม และลงมือปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เอาใจใส่ ที่สำคัญทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนจะต้องร่วมมือร่วมความคิดกันด้วยความบริสุทธิ์ จริงใจ เพื่อนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปได้ด้วยดี บัณฑิตย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สำเร็จการศึกษาในด้านเกษตรกรรมโดยตรงและในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเกษตร จึงควรถือเป็นหน้าที่ ที่สำคัญที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้ป้องกัน แก้ไขวิกฤติการณ์ดังกล่าว และร่วมมือ ร่วมงานกับทุกคน ทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศไทย ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ในโลก”
ในการนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ จำนวน 11 ราย มหาบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ 3 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นจำนวน 6 รายในการนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระนักบรรยายธรรมชั้นนำของประเทศ ข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 
20 กุมภาพันธ์ 2558 , 11:29 น. , อ่าน 1158  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่