รัฐบาลญี่ปุ่น มอบรถดับเพลิงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐบาลญี่ปุ่น มอบรถดับเพลิงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ดับไฟป่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอแม่วาง และนางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมรับมอบรถดับเพลิง จากนายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ มูลค่า 2,855,000 บาท ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน
ตำบลแม่วินเป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองเชียงใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชากรในตำบลมีจำนวน 11,905 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะปากญอและม้งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ส่งผลกระทบค่อนข้างมากสำหรับพื้นที่ เนื่องจาก ยังมีการทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันสาธารณภัยนั้นมีเพียงรถดับเพลิงที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะและอุปกรณ์ที่ด้อยประสิทธิภาพคันเดียว จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ดับเพลิงจากไฟป่าได้ดีเนื่องจากข้อจำกัด ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงพิจารณาเห็นควรให้ความช่วยเหลือตามคำขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินในด้านงบประมาณเพื่อการจัดหารถดับเพลิงขนาดกลางที่มีถังบรรจุน้ำและเครน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อยู่อาศัยในตำบลแม่วิน ช่วยลดปริมาณหมอกควันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือ
 
20 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:36 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่