ศรัทธาสาธุชนร่วมขบวนอัญเชิญคัมภีร์อรรถกถา ฉบับอักษรธรรมล้านนาแห่งเดียวในโลก

  
    ศรัทธาสาธุชนร่วมขบวนอัญเชิญคัมภีร์อรรถกถา ฉบับอักษรธรรมล้านนาที่มีแห่งเดียวในโลก ก่อนจะอัญเชิญไปที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอัญเชิญคัมภีร์อรรถกถาฉบับอักษรธรรมล้านนาแห่งเดียวในโลก อัญเชิญเคลื่อนขบวนจากพุทธสถานเชียงใหม่ ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในขบวนแห่ ประกอบด้วย พระภิกษุสามเณรและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการะก่อนอัญเชิญไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ในพิธีอัญเชิญ จะมีขบวนช้าง 9 เชือก แห่จากปากทางน้ำตกแม่กลางเข้าสู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์ นับเป็นพิธีสมโภชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรับปี 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากพุทธบริษัทในต่างประเทศได้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาของตนเอง ภาคเหนือ ซึ่งมีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน จึงได้มีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีมาเป็นอักษรธรรมล้านนา โดยใช้เวลากว่า 40 ปีจึงแล้วเสร็จเมื่อปี 2532 ต่อมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสร้างพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลเป็นอักษรธรรมล้านนาขึ้นอีกชุดหนึ่ง ถวายให้วัด สำนักเรียนคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในภาคเหนือ พิพิธภัณฑสถาน และถวายให้วัดในประเทศพม่า ลาวและจีน
ในพระพุทธศาสนามีคัมภีร์ที่สำคัญ คือ พระไตรปิฎก ที่พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักในการศึกษาและแนวปฏิบัติ คัมภีร์อรรถกถาสำคัญรองลงมา เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความอันเป็นเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎก มีมาแต่โบราณ มีทั้งอรรถกถาพระวินัย อรรถกถาพระสูตร และอรรถกถาพระอภิธรรม ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
 
20 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:57 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่