สัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมควบคุมโรคจัดสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร
นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมจริยธรรมมกรมควบคุมโรค ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรกรมควบคุมโรคในสังกัดร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การทำงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยยึดหลัก 3 ส. คืองานต้องสำเร็จ องค์กรต้องมีความสุข และมีการสร้างคนและสร้างระบบที่เข้มแข็ง บุคลากรดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี แข็งแรง พร้อมในการทำงาน ควบคู่กับการมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานที่สังกัด ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 279 กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการแต่ละประเภท การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการกำกระทำผิดวินัย การมีเครือข่ายชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง การอบรมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ภายใต้หลัก KAP คือ Knowledge หรือมีความรู้ Attitude มีทัศนคติที่ดี และ Behavior Change ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการอบรมดังกล่าวมีการบรรยายเรื่อง ประสบการณ์บนเส้นทางแห่งธรรมะและการดูแลสุขภาพ การเสวนาประยุกต์ใช้ธรรมะ การดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจริยธรรมในการทำงานของข้าราชการ โดยบุคลากรจะร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติและฝึกสมาธิ ณ วัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 
21 กุมภาพันธ์ 2558 , 12:15 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่