ประชุมหาแนวทางแก้ไขกรณีพิพาทที่ดินสาธารณะบ้านสันพระนอน ตำบลแม่เหียะ เชียงใหม่

  
     ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหาแนวทางแก้ไขกรณีพิพาทที่ดินสาธารณะบ้านสันพระนอน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทที่ดินสาธารณะบ้านสันพระนอน ตำบลแม่เหียะ ระหว่างราษฎรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากราษฎร ตำบลแม่เหียะพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบลคือ ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองควายและตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำที่สาธารณประโยชน์บ้านสันพระนอน เนื้อที่กว่า 7 ไร่ ไปสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ก่อนหน้านี้ราษฎรได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จนกระทั่งต้องฟ้องร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ พิพากษาให้กรมส่งเสริมการเกษตร(ผู้ถูกฟ้องคดีที่๒)กระทำให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาทให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินเเละระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เสร็จ เเละหากไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนสภาพ ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูเเลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายเเละระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในสามร้อยหกสิบห้าวันนับเเต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาที่สุด บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า3 ปีแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามคำพิพากษา ดังนั้นเพื่อคืนสิทธิและความเป็นธรรมให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้จัดประชุมดังกล่าว โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมด้วย สำหรับข้อเสนอของราษฎรและผู้นำชุมชน ตำบลแม่เหียะและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล คือ ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรยกเลิกการดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะในแปลงที่พิพาทพร้อมทำเรื่องคืนที่สาธารณะบ้านสันพระนอนและส่งมอบอาคารสถานที่ให้เทศบาลเมืองแม่เหียะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ภายใต้อำนาจหน้าที่ในการดูแลของนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยชาวบ้านได้มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว เช่น จำนำ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล สร้างโรงพยาบาล/ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้า ตลาดนัดชุมชน เป็นต้น หากเป็นไปตามข้อเรียกร้องจะยุติการร้องเรียน และไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่ชุมชนต้องสูญเสียสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ผ่านมาด้วย
 
21 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:24 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่