สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปภาคเหนือ แถลงการณ์ความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ เสนอไปยัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุ บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคประชาชน

  
     นายวิรัตน์ พรหมสอน ตัวแทนสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปภาคเหนือ นำตัวแทนองค์กรประชาชน องค์กรประชาสังคม สภาองค์กรชุมชน 8 จังหวัดภาคเหนือ รวม 30 คน ร่วมกันจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นแสงสว่างส่องรัฐธรรมนูญให้เป็นความหวังของปวงชน ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้อ่านแถลงการณ์ ความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมยื่นหนังสือถึงประธาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.ผ่านนายเดโช ชัยทัพ อนุกรรมการส่งเสริมสิทธิชุมชน มีใจความว่าจากที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จในหลายส่วน สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปภาคเหนือ ได้ติดตามการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และพิจารณาเห็นว่าสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคประชาชน ทั้งเรื่องไม่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ประเด็นสภาพลเมือง ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้เป็นเพียง สมัชชาพลเมือง ซึ่งเป็นเพียงกิจกรรมของพลเมือง ไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง และประเด็นการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับผู้ตรวจการแผ่นดิน เกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะที่ผ่านมาบทบาทของทั้ง 2 หน่วยงานแตกต่างกันและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า
ทั้งนี้สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปภาคเหนือ ยืนยันว่าจะดำเนินการเคลื่อนไหวคัดค้านต่อไปหากเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
 
21 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:04 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่