โครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงานให้แก่โครงการพระราชดำริ

  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงานให้แก่โครงการพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง ผลเป็นที่น่าพอใจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงานให้แก่โครงการพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง เนื่องจากกระบวนการผลิตยังคงใช้พลังงานในปริมาณค่อนข้างสูงมาก เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางด้านพลังงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตค่อนข้างต่ำ เก่า ชำรุด ขาดประสิทธิภาพพลังงาน ขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนา ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนภายในโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการดำเนินการ คือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ทำการสร้างระบบนำความร้อนจากปล่องไอเสียสำหรับผลิตลมร้อนใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ก่อนการเผาไหม้ 1 ชุด และสร้างระบบไฟส่องสว่างถนนทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 ชุด โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเขาค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูงภายในพื้นที่อาคารโรงงานจำนวน 100 ชุด ปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวมวลที่ได้รับการปรับปรุงและระบบอัดก๊าซชีวมวล 1 ชุด โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ได้ทำการปรับปรุงเตาประสิทธิภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตภายในโรงงานย้อมด้ายและโรงงานกระดาษสา สร้างระบบผลิตน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ เพื่อผลิตน้ำร้อนให้กับอุปกรณ์ของโรงงานย้อมด้ายและโรงงานกระดาษสา สร้างระบบผลิตลมร้อนเพื่อใช้กับไซโลลดความชื้นและไซโลอบแห้งแมคคาเดเมีย และสร้างระบบความร้อนในการอบแห้งแม่พิมพ์เซรามิก 1 ระบบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่ สร้างระบบอบแห้งกะลากาแฟ 1 ระบบ สร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ 1 ระบบ และสร้างระบบทำความเย็นที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเพาะเห็ด 8 ชุด ซึ่งจากผลจากการดำเนินงานสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถทำการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านพลังงานของโครงการแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต และยังสามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย
 
22 กุมภาพันธ์ 2558 , 18:50 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่