เตรียมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง พัฒนาพื้นที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง พัฒนาพื้นที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีลงนามความตกลงในโครงการ THE Project For Improvement of Facilities of Japanese Study Center of Chiang Mai University เพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิศาลวาจาสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายอะกิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์นพ.นิเวศน์นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนลงนาม โครงการดังกล่าวเป็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน (ระยะที่ 2) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น จะให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร HB6ห้อง HB6110–HB6140โดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จะได้นำงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ จำนวน 3 ห้อง ให้แก่อาจารย์พิเศษ อาจารย์อาคันตุกะและนักศึกษาปริญญาโท-เอก จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเก็บข้อมูล หรือทำวิจัยในจังหวัดเชียงใหม่ ห้องเรียน หรือ ห้องบรรยายอเนกประสงค์ขนาดความจุ 40-50ที่นั่ง พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศฯลฯ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาและการจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษาในหัวข้อต่างๆ ห้องประชุมและห้องวิจัย อเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดประชุมหารือของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ หรือเป็นห้องวิจัย สำหรับ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากร ที่ต้องการพื้นที่ในการสืบค้น และเก็บข้อมูล
สำหรับงบประมาณการสนับสนุนจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโครงการ ระยะที่ 2 ของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทางรัฐบาลญี่ปุ่น นับตั้งแต่ การได้รับอนุมัติโครงการฯ ระยะที่ 1ในปี พ.ศ. 2551 ในการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขึ้นครั้งแรกในเขตภาคเหนือ ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
23 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:29 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่