การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า 9 อำเภอจะประสบภัยแล้งในปี 2558 เตรียมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ ล่าสุด มี 5 อำเภอ รายงานสถานการณ์ภัยแล้งมายังจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือแล้ว
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำอำเภอและประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ภายในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และใช้ในการเกษตร จังหวัดจึงมีนโยบายให้อำเภอจัดหาแหล่งน้ำหรือโครงการ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งก็จะคลี่คลาย ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ขาดว่าจะได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ จอมทอง ดอยเต่า พร้าว แม่แจ่ม แม่ริม สะเมิง ฮอดและอำเภอหางดง จำนวน 46 ตำบล 360 หมู่บ้าน ไม้ผลกว่า 45,000 ไร่ ยางพารากว่า 100 ไร่ พืชผักกว่า 11,000 ไร่ ข้าวโพดกว่า 1,500 ไร่ ถั่วเหลืองกว่า 6,300 ไร่ และยาสูบ จำนวน 10 ไร่ ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ปัจจุบันมี 5 อำเภอที่รายงานสถานการณ์ภัยแล้งมาแล้ว ได้แก่ อำเภอแม่ริม หางดง เชียงดาว ดอยเต่าและอำเภอดอยหล่อ รวม 13 ตำบล 93 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือน กว่า 53,000 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 680 ไร่ กระชังปลาในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ 200 กระชัง มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือราษฎร โดยการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว
 
24 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:51 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่