พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาและมีทัศนคติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ จะมีหน้าได้มีการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการทุกส่วนราชการ ติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศชาติและประชาชน
 
24 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:37 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่