เปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย

  
    
ชาวบ้านม้งดอยสุเทพ-ปุย 5 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่เผาป่า เปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย
นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย บนดอยหัวหมูซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของยอดดอยสุเทพ-ปุย เขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ร่วมกิจกรรม ในงานมีการมอบกองทุนชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน จำนวน 32 กองทุน แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระดับ คือระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และกองทุนในพื้นที่เสี่ยงพิเศษ กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการหารือร่วมกันของเครือข่ายขุมชนโดยรอบพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย อาสาสมัคนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้อวกันและเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณพื้นที่โดยรอบดอยสุเทพ-ปุย โดยประสานเครือข่ายตั้งแต่เขตชุมชนเมืองไปถึงพื้นที่บนดอย เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่า และพิทักษ์รักษาป่าอย่างเป็นรูปธรรมให้กับพื้นที่อื่นๆ ตามแนวทางของแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการทำลายป่าไม้ สร้างรั้วให้ป่า และลดหมอกควันเชิงรุก ในงานมีกิจกรรมทำแนวกันไฟในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน บ้านดอยปุย ขุนข่างเคี่ยน แม่สาใหม่ แม่สาเก่า ผานกกก การจัดเวทีอู้จาราษฏร์รัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันดอยสุเทพ-ปุย การประกาศเจตนารมณ์อาสาสมัครรวมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันดอยสุเทพ-ปุย 3 ภาษา คือ คำเมือง ม้ง และไทยกลาง ลงนามในบันทึกความร่วมมือ กิจกรรมเดินตามเส้นทางพ่อ ชมพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงร่วมและนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
25 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:11 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่