ประชุมสัมมนาระดับอาเซียนบวก 3 เรื่อง บทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ

  
    
กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมสัมมนาระดับอาเซียนบวก 3 เรื่อง บทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศไทยจะเผชิญอย่างเต็มรูปแบบในปี 2567
ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน +3 เรื่อง บทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัย โดยเน้นผู้สูงอายุ ณ โรงแรมดิเอมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานยูเนสโก ได้จัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ไปสู่การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคลากรศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รู้สึกวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายสาขาวิชา จากผู้สูงอายุ ไปสู่คนรุ่นหลัง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของแต่ละประเทศ เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข และมีคุณค่า ซึ่งประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มีอัตราการเกิดและเสียชีวิตลดลง ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สำรวจได้ในปี 2557 จำนวน 9 ล้าน 9 แสน 4 หมื่นคน และจะเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 เมื่อส่วนประชากร ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จึงควรเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
 
25 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:08 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่