สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของรัฐ

  
     ปปท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของรัฐ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งแรกในภูมิภาค
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของรัฐ พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่าย 7 องค์กร ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 พ.ศ.2556-2560 เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อนำไปเป็นกรอบแนวทางการกำหนดนโยบาย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ ตามนโยบายรัฐบาล ในการใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก เพื่อรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตของรัฐอย่างเคร่งครัดทุกระดับ สนองแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต เน้นธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบเฝ้าระวัง อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสัมมนาดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมความสุจริต ซื่อสัตย์ในข้าราชการ
กิจกรรมในการสัมมนาดังกล่าวมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันจะนำไปสู่การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติพื้นที่เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดสัมมนาดังกล่าว 5 ครั้งใน 5 ภูมิภาค จัดครั้งแรกในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 คน
 
26 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:59 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่