การเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งพื้นที่เตรียมการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งออกเป็น 5 โซน ครอบคลุมทุกอำเภอ เน้นสำรวจแหล่งน้ำบาดาลที่มีอยู่และต้องสร้างเพิ่มในแต่ละพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำอำเภอและประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยมีการแบ่งโซนพื้นที่ในการเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้งออกเป็น 5 โซน โซน A ได้แก่ ดอยสะเก็ด สันทราย อำเภอเมือง สันกำแพง แม่ออน พื้นที่โซน B ได้แก่ อำเภอสารภี หางดง สะเมิง สันป่าตอง แม่วาง กัลยาณิวัฒนา พื้นที่โซน C ได้แก่ จอมทอง แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย ดอยหล่อ พื้นที่โซน D ได้แก่ แม่ริม แม่แตง เชียงดาว พร้าว และพื้นที่โซน E ได้แก่ ไชยปราการ เวียงแหง ฝาง แม่อาย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2558 ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบแหล่งน้ำบาดาลที่ชำรุดและสำรวจความต้องการของประชาชนที่ต้องการสร้างแหล่งน้ำบาดาลใหม่ โดยในขณะนี้ได้รับการแจ้งจากทุกอำเภอว่ามีบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุดทั้งหมดจำนวน 523 บ่อ และมีความต้องการสร้างแหล่งน้ำบาดาลใหม่อีกจำนวน 1,538 บ่อ ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งมาแล้ว 3 ปี ได้แก่ อำเภอเมือง สันทราย กัลยาณิวัฒนา แม่อาย แม่วาง เชียงดาว แม่แตง หางดง ฝาง และสันป่าตอง
 
26 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:47 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่