การอบรมพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและภาครัฐของกลุ่มจังหวัด

  
    
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและภาครัฐของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการบริหารจัดการธุรกิจ การค้า และการลงทุน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและภาครัฐของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการบริหารจัดการธุรกิจ การค้า และการลงทุน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงสู่ประเทศกลุ่ม GMS และ BIMSTEC ภายใต้โครงการ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาลู่ทางความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครับและผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำให้ตลาดการค้า การลงทุนในการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อม มีการศึกษาข้อมูล มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้มีความเข้าใจและมองเห็นช่องทางในการขยายตลาดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพกับกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเชิงวิชาการ โดยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคธุรกิจเอกชน
 
27 กุมภาพันธ์ 2558 , 10:51 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่