ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์ เพื่อการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับไอบีเอ็ม จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์ เพื่อการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย
ที่ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับไอบีเอ็มเปิดศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์เพื่อการเกษตร หรือ ศูนย์สมาร์ทโซลูชั่นเพื่อการเกษตร เป็นศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะธุรกิจไอที.เพื่อการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อนำการวิเคราะห์เชิงลึกหรืออนาไลติกส์ เข้าเสริมศักยภาพทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก การนำความสามารถด้านอนาไลติกส์รวมถึงแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานในทุกที่ทุกเวลาผ่านคลาวด์และอุปกรณ์สื่อสารพกพา ต่อยอดโครงการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนชุมชนและอุตสาหกรรมในจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเงินทุนให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเลิศด้านวิชาการเกษตร ส่วนไอบีเอ็ม ก็เป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยี เมื่อมาร่วมมือกันย่อมเกิดผลดีต่อระบบการเรียนการสอนและวงการเกษตรไทย ผศ.ดร.จาตุพงษ์ วาฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่าการบูรณาการทำงานดังกล่าว ไอบีเอ็ม สนับสนุนงบประมาณกว่าสิบล้านบาทสำหรับเป็นค่าซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และไอที.และจะมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการเกษตรไทย และสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้าน ไอที.จากนักศึกษาเป็นการต่อยอดการศึกษาสู่ธุรกิจ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ ไอบีเอ็ม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระยะเวลา 1 ปี โดย ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์เพื่อการเกษตร ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
27 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:27 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่