วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานตลาดน้ำวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่อาเซียน

  
    
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานตลาดน้ำวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่อาเซียน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ ตลาดน้ำวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่อาเซียน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ และให้นักศึกษาทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี – นาฏศิลป์ เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้านศิลปะของประเทศแห่งหนึ่ง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการวิชาการต่าง ๆ กาดหมั้ว ตลาดน้ำ การจำหน่ายอาหารของนักเรียน นักศึกษา การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมือง และเกมต่าง ๆ เพื่อทดสอบความแม่นยำ
 
27 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:46 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่