เชียงใหม่มอบนโยบายแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน และการปล่อยโคมลอย โคมควัน

  
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกว่าพันคน เพื่อมอบนโยบายแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน และการปล่อยโคมลอย โคมควัน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการติดตามแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน การปล่อยโคมลอย โคมควัน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าพันคน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันนับว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลป้องกัน ไม่เกิดปัญหา ซึ่งไฟป่า หมอกควัน จะเกิดขึ้นทุกปี การแก้ปัญหาบางปีก็ประสบความสำเร็จและบางปีก็ไม่สำเร็จ บางพื้นที่ ให้เหตุผลว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากปล่อยให้มีการเผาทุกพื้นที่ ก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามมา ปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องปัญหาการปล่อยโคมลอย โคมควันนั้น ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า เทศกาลปล่อยโคมลอยชาวภาคเหนือจะทำเฉพาะช่วงประเพณีลอยกระทงเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ปล่อยโดยไม่คำนึงช่วงถึงช่วงเวลา ส่งผลกระทบ และเกิดปัญหาอัคคีภัย ซึ่งจะต้องควบคุม
ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แก่อากาศยาน วันละ 200 เที่ยวบิน เดือนมกราคมบริการ 6,459 เที่ยวบิน ในช่วงเวลาระหว่าง 10.00- 13.00 น. มีเที่ยวบินเฉลี่ยชั่วโมง 20 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 3 นาทีต่อ 1 ลำ และปัจจุบัน มีสายการบินทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงไม่มีชั่วโมงว่างที่จะเป็นเวลาเหมาะสมในการปล่อยโคมลอยหรือโคมควันได้เลย ซึ่งหากโคมลอยหรือโคมควันหลุดเข้าไปในเครื่องยนต์ของอากาศยาน ก็จะมีผลกระทบต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เศรษฐกิจ ของภูมิภาคและประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของประเทศด้วย
 
27 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:14 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่