ปี 2557 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีกำไรสุทธิ 487 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 81

  
    ปี 2557 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีกำไรสุทธิ 487 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 81 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการบินที่เพิ่มขึ้น จากในประเทศ 14 เส้นทาง ต่างประเทศ 18 เส้นทางวันละ 191 เที่ยวบิน
นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยผลการดำเนินงาน ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2557 ว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 มีกำไรสุทธิ 487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 81 โดยเป็นรายได้จากการบิน ร้อยละ 76 และอีกร้อยละ 24 เป็นรายได้จากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ปี 2557 มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 52,642 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 21 เที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 มีจำนวนผู้โดยสาร 6.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 21 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 59 มีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 17,940 ตัน ลดลง ร้อยละ 1 ปัจจุบันมีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศจำนวน 7 สายการบิน ทำการบินใน 14 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 20 สายการบิน 18 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 191 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารดังกล่าว นอกจากจะเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีสายการบินต้นทุนต่ำทยอยเปิดตัว เข้ามาในธุรกิจการบิน ทำให้ประชาชนหันมาเลือกการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้นแล้ว ยังมีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนเพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2555 ในปี 2558 นี้ เป็นปีที่ 27 ของการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของรัฐและข้อกำหนด ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และบริษัทการบิน ขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน ภายใต้แนวคิดการเป็นประตู สู่วัฒนธรรมล้านนา : Gateway to Lanna Heritage โดยมีเป้าหมายติด 1 ใน 25 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการ ที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก นอกจากการมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการแล้ว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ให้ความสำคัญ กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท. โดยในปี 2557 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 
28 กุมภาพันธ์ 2558 , 20:05 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่