บันทึกความร่วมมือองค์กรต้นแบบ (MOU) สวมหมวกนิรภัย 100 %

  
    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกความร่วมมือองค์กรต้นแบบ (MOU) สวมหมวกนิรภัย 100 %
ที่ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่องภาคเหนือ (สอจร.ภาคเหนือ) และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือองค์กรต้นแบบ (MOU) สวมหมวกนิรภัย 100 % ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุของประชาชน สู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายรณรงค์การใส่หมวกนิรภัย 100 % ในผู้ใช้รถจักรยานยนต์โดยจะปรับจริงและมีโทษปรับสูงสุด 500 บาท เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุของประชาชน มุ่งสู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใส่หมวกนิรภัย 100% จะมีการปรับจริงโดยไม่มีการยกเว้น และได้ตั้งจุดตรวจประตูหน้ามหาวิทยาลัยและประตูหลังมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และประชาชนทั่วไปที่ต้องสูญเสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ และทรัพย์สินจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นสถานพยาบาลที่ต้องให้การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ ตลอดจนได้สัมผัสการสูญเสียของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมาโดยตลอด โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยติดป้ายประกาศบริเวณทางเข้าคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และประชาชนทั่วไปที่ขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย ทุกคน และขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 
2 มีนาคม 2558 , 16:49 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่