ตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงกรขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิด ASEAN+3 :Are we ready for our ageing society? หรืออาเซียน+3 พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี ตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 10 ประเทศและ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสถานการณ์ผู้สูงอายุ นโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ บทเรียนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ และทิศทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในอนาคต เพื่อหาแนวทางร่วมมือดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2568 หรือมีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งไทยได้ทำงานร่วมกับญี่ปุ่นมาหลายปีแล้ว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะนำเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายุและรูปแบบการทำงานดูแลผู้สูงอายุ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้ว 878 อำเภอ โดยจะมีการศึกษาดูงานบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง ด้วย
ทวีปเอเชียจัดเป็นภูมิภาคที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับนโยบายและดำเนินงานจัดระบบสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องเตรียมการตั้งแต่ยังเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ ในงานมีการอภิปราย เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป
 
3 มีนาคม 2558 , 11:01 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่