ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  
     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการทำงบประมาณ ปี 2559
นายอมรทัต นิรัตศยกุล ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดให้ จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดกระบวนการในระดับพื้นที่ นำไปสู่ระดับเขต ใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ ซึ่งข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการทำงบประมาณ ปี 2559
ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยมี 3 หน่วยงานดูแล ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง รับผิดชอบเรื่องสุขภาพข้าราชการ กองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ใช้แรงงาน และบัตรทอง สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งคนไทยทุกคนจะใช้สิทธิในระบบใดระบบหนึ่งอย่างไม่ซ้ำซ้อน ที่ผ่านมาการับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการนำไปประกาศนโยบายเป็นชุดสิทธิประโยชน์แล้ว คือ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งมะเร็ง ไต และเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเข้าถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรบผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค การขยายเข้าถึงกลุ่มหญิงมีครรภ์มากกว่า 4 เดือนและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี เป็นต้น
 
3 มีนาคม 2558 , 12:12 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่