คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ สั่งเข้มวันมาฆบูชา

  
     คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ สั่งเข้มวันมาฆบูชา ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม้เว้นแม้กระทั่งโรงแรมตามประกาศฯ ฉบับใหม่
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล เลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ กำชับสั่งการผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้มงวดกวดขันตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวัดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา ไม่เว้นการขายในโรงแรม ซึ่งได้มีการยกเลิกการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในโรงแรมตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน สถานบริการ ผู้ประกอบการร้านค้า งดจำหน่ายสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทำการออกตรวจผู้กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย โดยจะเริ่มควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลัง 00.00 น.ของวันที่ 3 มีนาคม 2558 ไปจนถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 4 มีนาคม 2558 หากตรวจพบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทันที มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับร้านค้าปลีกในชุมชน ที่พบว่าละเมิดไม่ค่อยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ทุกพื้นที่ จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบเข้าช่วยในการสอดส่องเฝ้าระวังผู้กระทำผิด หากพบว่ายังลักลอบจำหน่ายจะเข้าดำเนินคดีทันที
 
3 มีนาคม 2558 , 16:40 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่