การศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมกันศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาความต้องการพื้นฐานและจัดทำรูปแบบการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ โดยได้ศึกษาระบบขนส่งมวลชนความจุปานกลางที่มีทางวิ่งอยู่ที่ระดับดินใน 4 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีแรก BUS RAPID TRANSIT หรือระบบล้อยางบนทาง สามารถจุผู้โดยสารได้ 5,000 – 15,000 คน เทคโนโลยีที่ 2 TROLLEY BUS หรือระบบล้อยางบนทาง สามารถบรรจุผู้โดยสารได้จำนวน 3,000 – 8,000 คน เทคโนโลยีที่ 3 GUIDED BUS or TRAM on a central rail ล้อยางบนทางคอนกรีต บังคับทิศทางโดยใช้รางกลาง 1 ราง สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 5,000 – 8,000 คน และเทคโนโลยีที่ 4 TRAM on two rails หรือระบบล้อเหล็กบนราง 2 ราง ใช้การบังคับโดยขอบล้อเหล็กกับ 2 ราง สามารถบรรจุผู้โดยสาร จำนวน 500 – 15,000 คน โดยกำหนดเส้นทางการเดินรถ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นที่ 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ – ไนท์ซาฟารี เส้นทางที่ 2 หอประชุม – สี่แยกแม่กวง เส้นทางที่ 3 สวนสัตว์ – สี่แยกบวกครก แบ่งพื้นที่การศึกษาโครงการ ครอบคลุมพื้นประมาณ 430 ตารางกิโลเมตร 49 ตำบล 7 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ทางสำนักพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโครงการ คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ต่อไป
 
23 เมษายน 2558 , 13:00 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่