เตรียมเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

  
     เครือข่ายภาคประชาสังคมเชียงใหม่เตรียมเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว
ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคมนำโดยนายสวิง ตันอุด คณะทำงานสภาพลเมือง นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนรักษ์เชียงใหม่ และนายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมการเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หลังอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้มีการประกวดแบบการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว ได้ผู้ชนะและแบบในการดำเนินการมาตามลำดับ แต่ภายหลังการประกาศผลยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆมาเกือบ 1 ปีแล้ว อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่างบประมาณที่นำมาใช้ 150 ล้านบาทได้ตกไปแล้ว และมีการทำหนังสือขอเปลี่ยนคณะกรรมการพัฒนาโครงการข่วงหลวงเวียงแก้วเพื่อตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่แทนโดยใช้วิธีระดมเงินบริจาคแทนใช้งบประมาณของราชการ เป็นต้น ทางเครือข่ายภาคประชาชน ได้ทำหนังสือเพื่อสอบถามความก้าวหน้าไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถึง 3 ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จึงจะเปิดเวทีสภาพลเมืองเพื่อติดตามความก้าวโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อขอทราบความก้าวหน้าและร่วมแสดงความเห็นต่อโครงการดังกล่าว นายสวิง ตันอุด กล่าวว่าอยากให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ตื่นตัว มีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม กรณีโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของประชาชนอย่างแท้จริง
ด้านนายชำนาญ กล่าวว่าสภาพลเมือง จะเป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน สอดรับกับแนวทางการมีส่วนร่วมที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดไว้ ที่จะให้มีสภาพลเมืองหรือสมัชชาพลเมือง ที่เข้มแข็ง และคาดหวังว่าจะนำไปสู่การให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
 
23 เมษายน 2558 , 15:45 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่