ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

  
     ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ในกิจกรรมจำขึ้นใจ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวโอวาท การเป็นข้าราชการที่ดี ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในกิจกรรม “จำขึ้นใจ” ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนข้าราชการนำโดยนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันร้องเพลง “จำขึ้นใจ” ตามโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือ นำโดยนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภารกิจของข้าราชการ ทำงานเพื่อประชาชน เป็นข้าราชการของแผ่นดิน และข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเรื่องหลักในสามัญสำนึก ซึ่งจะทำให้คนทั่วไปเห็นแล้วเกิดศรัทธา เป็นเกียรติยศของข้าราชการ ที่บรรพชนรุ่นก่อน ๆ ได้สร้างระบบราชการมาแล้วอย่างมีแบบแผนยาวนาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการให้ปรากฏในจิตสำนึกอย่างเข้มข้น อีกทั้งการเป็นต้นแบบในเรื่องความรู้รักสามัคคี ความสมานปรองดองในหมู่ข้าราชการและประชาชน โดยข้าราชการต้องปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ ให้เป็นเอกลักษณ์เอกภาพหนึ่งเดียว เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชน ทำให้คนไทยรักกัน และรักชาติบ้านเมือง
ในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการอันเป็นที่รักและข้าราชการที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ภาคภูมิใจ รวม 4 รางวัล มีการขับร้องเพลงในนามประเทศไทย ในการนี้นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำพิธีสระเกล้าดำหัว ขอพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยด้วย
 
24 เมษายน 2558 , 16:24 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่