สปข.3 จัดงาน "จำขึ้นใจ"

  
    กรมประชาสัมพันธ์ ให้สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 นำร่อง จัดกิจกรรม "จำขึ้นใจ" เพื่อยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างเครือข่ายจริยธรรมที่เข้มแข็ง
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กล่าวว่า นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความสำคัญกับการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการ มาเป็นแนวทางในการ ประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ให้สมกับการเป็น “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” จึงมอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการรณรงค์เผยแพร่ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานนำร่องในการจัดกิจกรรม ตามคำขวัญ “จำขึ้นใจ”
งาน “จำขึ้นใจ” ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวโอวาท “การเป็นข้าราชการที่ดี” รวมทั้ง นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ เพื่อยกย่อง และสร้างขวัญกำลังใจ ในการเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กล่าวถึง กิจกรรมภายในงาน “จำขึ้นใจ” ว่า ประกอบด้วย การมอบรางวัล “ข้าราชการอันเป็นที่รัก และข้าราชการที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ภาคภูมิใจ” การขับร้องเพลง “จำขึ้นใจ” และ เพลง “ในนามประเทศไทย” รวมทั้ง การจัดนิทรรศการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การจัดงานดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกคน เกิดความตระหนักในหน้าที่ ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจริยธรรมที่เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการอันเป็นที่รัก และข้าราชการที่สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ภาคภูมิใจ” ได้แก่ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ อดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับรางวัล ข้าราชการอันเป็นที่รัก สำหรับรางวัลข้าราชการที่ สปข. 3 ภูมิใจ ประกอบด้วย นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับรางวัล กลุ่มผู้บริหาร นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับรางวัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ นายประสิทธิ์ กวาวสนั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว)
 
24 เมษายน 2558 , 17:58 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่